Xác minh giá trị băm

Tệp đính kèm của trang web này sử dụng phương pháp tính toán mã băm để xác minh rằng tệp được cung cấp bởi trang web này mà không bị giả mạo độc hại. Bạn có thể tải xuống công cụ xác minh và so sánh giá trị băm của phép tính tệp với mã xác minh giá trị băm được chỉ định trên trang web này (vui lòng sử dụng xác minh "SHA256"), cảm ơn bạn.

Số sê-ri Tên tệp Mã xác minh giá trị băm
1 2.03外交部領事事務局LINE官方帳號【童趣寶島春來波鴿】線上有獎徵答活動辦法_1495.pdf 35FF7B8A625BDC26400B754191717A82CAFD25D8CF88CFDF0816FBD1F767C0B0